พ.ต.อ.ณัฏฐ์ โหม่งพุฒ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าทีร่ และข้อราชการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการฯ

          
              เมื่อวันที่ 20 ก.พ.66 เวลา10.00น. พ.ต.อ.ณัฏฐ์ โหม่งพุฒ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และข้อราชการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้แก่กำลังพลในสังกัด ดังนี้

1.ห้ามข้าราชการตำรวจทุกนายเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท
2.กำชับเรื่องระเบียบวินัยของกำลังพลในสังกัดให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537
3.ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ
4.ให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
5.กำชับการปฏิบัติงานของแผนกงาน ประกอบด้วย งานธุรการกำลังพล,งานส่งกำลังบำรุง,ชุด swat ,เวรยาม,จิตอาสา

             จากนั้นได้ทำการตรวจปัสสาวะกำลังพล เพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจกำลังพลทุกนายไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
โดยมี พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ,สว.กก.ปพ.
บก.สส.ภ.4 ทุกนาย พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประชารักษ์ บก.สส.ภ.4